Granar

Pi’cea A’bies

Det finns även många olika sorters granar runt om i världen men denna text handlar om den, i Sverige, vanligast förekommande.

Förekomst

Granen är känd för att förekomma i många olika former som skiljer sig från varandra, ex. klotgran, ormgran, mattgran och slokgran.
Ungefär 3000 år f Kr började granen få fäste i Sverige och är idag vårat, ekonomiskt sett, viktigaste träd. Trädet finns utspridd över hela landet och täcker den största ytan.
I fjälltrakterna uteblir ofta frösättningen och istället förökar sig granen genom de nedersta grenarna som kan slå rot och skicka upp nya skott om de ligger mot marken.

Surt och näringsrikt

Granen är det högsta trädet i Sverige och trivs bra i näringsrik, fuktig mark och med mindre krav på solsken jämfört med tallen. Granens rötter är ytliga och det gör trädet känsligare för storm och torka.
Granens täta skugga och tätt växande träd förändrar miljön runt granen så att den ska passa trädet bättre. Även barren bidrar till en surare mark under trädet som hjälper till att laka ut näringen ur marken. Att hugga ner granskog för att ordna odlingsmark är inget bra alternativ eftersom att granen, i stort sett, tömmer marken på näring.

Blomning

Granen har bara långskott med barr som sitter ett och ett. Barren sitter kvar i 5-7 år. Blomningstiden är i maj-juni och vart 4:e år i södra Sverige (vart 9-10:e i norra) brukar vara rikliga blomnings- och fröår.
Granens hanblommor är utspridda över hela trädkronan medan honblommorna förekommer främst på toppgrenarna. Pollenkornen har två luftsäckar som är större än tallens. Vistas man i en skog med granar kan man se ett gult täcke på marken efter att granen tömt ut sitt pollen.

Bark

När trädet är ungt är barken slät och rödaktigt brun som senare blir en gråbrun skorpbark i runda små plattor som lätt flagnar av.
Inte förrän granskottet är fyra år bildas första grenkransen och tillväxten går långsamt de första 15 åren, sedan går det snabbare upp till en 20 meters höjd, då trädets växande åter börjar avta.
En gran kan bli över 40m hög och bli 250- 350 år!
Den högsta granen i Sverige var år 1972 44m hög med en omkrets på 2,72 m och den grövsta hade år 1972 en omkrets på 4,86 m och var 30 m hög!

Fiender

Granens största fiende är en viss larv som trivs bra i granskogar och kan kaläta ett helt träd som då dör eftersom att barren är väldigt viktiga för trädet.

Användningsområden

Granträet används inom både pappersmassaindustrin, kemisk-tekniska industrin, garveriindustrin och till bygge.